16. 06. 2024
|
emovio.cz logo

Výtah z Všeobecných podmínek

Následující část je stručným a nezávazným výtahem a má pouze ilustrační charakter. Závazné jsou pro obě strany pouze plné Všeobecné podmínky.

Nakládání s obsahem business serveru emovio.cz, který je chráněn autorským právem, se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v účinném znění. Chcete-li kterýkoliv zveřejněný materiál převzít dle §34 (1) c), případně jej dále šířit jiným způsobem, vyžádejte si prosím předem souhlas vydavatele; bez jeho souhlasu není převzetí dovoleno.

Vzhledem k tomu, že financujme naše bezplatně nabízené služby především z výnosů ze zobrazované reklamy, vyhrazujeme si právo omezit či zamezit přístupu k těmto stránkám těm uživatelům, kteří používají nástroje blokující zobrazování reklamy. Za tímto účelem můžeme v zákonem připuštěném rozsahu provádět i technické testování koncových zařízení za tím účelem, zda takové nástroje používají či nikoliv.

Společnost Brain feed education s.r.o., zaručuje všem svým zákazníkům, partnerům a spřáteleným subjektům ochranu jejich osobních údajů. Bližší informace naleznete v našich Zásadách zpracování osobních údajů.

Všeobecné podmínky užití emovio.cz

1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné podmínky upravují přístup k obsahu a službám na emovio.cz umístěných na adrese www.emovio.cz (dále jen „emovio.cz “) provozovaný: Společností:Brain feed education s.r.o. se sídlem: Žírovnická 6, 106 00  Praha 10 – Záběhlice IČ: 07191138 DIČ: CZ07191138 zápis v obch. rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, číslo vložky 296 296 (dále jen „ Provozovatel “).

2. Registrace

 1. Uživatel emovio.cz (dále jen „ Uživatel “) získá registrací na emovio.cz přístup k těm jejich částem a službám, které jsou na základě rozhodnutí Provozovatele registrací podmíněny. Pro užívání některých částí či služeb v rámci emovio.cz může být Provozovatelem požadováno splnění dalších podmínek (např. u soutěží).
 2. Způsob registrace a údaje požadované pro registraci, jakož i pro přihlášení se registrovaného Uživatele na emovio.cz stanoví Provozovatel. Provozovatel je oprávněn pravidla pro registraci a přístup na emovio.cz měnit.
 3. Provozovatel je oprávněn pozastavit či zrušit přístup Uživatele na emovio.cz na základě jeho registrace v případě, že registrovaný Uživatel poruší při užívání emovio.cz ustanovení těchto všeobecných podmínek nebo právní předpisy, podmínky soutěže, online hry nebo jiné akce pořádané na emovio.cz, nebo pokud má Provozovatel důvodné podezření, že registrační údaje Uživatele užívá kromě Uživatele ještě další osoba. V případech uvedených v tomto odstavci nevzniká nárok na výhru, ani na náhradu škody.

3. Účast na diskusích a soutěžích

 1. Příspěvky v diskusi nesmí být v rozporu s právními předpisy České republiky. Příspěvky nesmí obsahovat vulgární či obscénní výrazy a urážky, projevy agrese a ponižování, propagovat jakoukoli diskriminaci (zejména rasovou, národnostní, náboženskou, z důvodu pohlaví, zdravotního stavu) nebo její propagaci. Příspěvky nesmí zasahovat do práva na ochranu osobnosti fyzických osob a do práva na ochranu názvu, pověsti a soukromí právnických osob.
 2. Příspěvky v diskusi dále nesmí obsahovat skrytou či zjevnou reklamu.
 3. Uživatelé nesmí rušit diskusi zasíláním diskusních příspěvků mimo věcný kontext diskuse či opakovaných diskusních příspěvků s totožným textem.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat jakýkoli diskusní příspěvek, resp. všechny diskusní příspěvky, a to i bez udání důvodů. Provozovatel zejména bezodkladně vymaže takový diskusní příspěvek, který bude v rozporu se zásadami uvedenými v tomto článku.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo zakázat účast v diskusi Uživateli, který v minulosti opakovaně porušil zásady uvedené v tomto článku, v odůvodněných případech může Provozovatel rozhodnout o zákazu přístupu do diskuse i z jiných důvodů.
 6. O výhrách v soutěžích rozhoduje Provozovatel na základě jednotlivých pravidel soutěží. Proti rozhodnutí Provozovatele o výhře není odvolání a Provozovatel může rozhodnutí o výhře změnit.
 7. Provozovatel je oprávněn ze soutěže vyloučit Uživatele, který bude důvodně podezřelý z porušení pravidel soutěže nebo z porušení těchto všeobecných podmínek.
 8. Soutěží se nemohou zúčastnit Uživatelé, kteří blokují reklamy.

4. Ostatní práva a povinnosti Uživatelů

spojené s registrací a zpřístupněním obsahu či poskytováním jiné služby na emovio.cz
 1. Uživatel je oprávněn kdykoli požádat o ukončení registrace zasláním e-mailu na redakce@emovio.cz z e-mailu na který je vedena registrace. Provozovatel je v takovém případě povinen zrušit jeho registraci a vymazat osobní údaje vztahující se k Uživateli s výjimkou těch údajů, které je Provozovatel oprávněn zpracovávat i bez souhlasu Uživatele.
 2. Uživatel je povinen zabezpečit své registrační údaje a přístupové údaje poskytnuté pro zpřístupnění obsahu či poskytování jiné služby na emovio.cz před jejich zneužitím ze strany jiné osoby.
 3. Uživatelé jsou povinni užívat emovio.cz takovým způsobem, aby z jejich užití nebyli vylučováni ostatní Uživatelé, aby jim nebylo ztěžováno užití emovio.cz, a aby nebyla ohrožena či poškozena funkčnost emovio.cz či poskytování služeb Provozovatelem.
 4. V případě, že pro registraci, zpřístupnění obsahu či poskytování jiné služby na emovio.cz jsou potřebné osobní údaje Uživatele, je Uživatel povinen poskytnout tyto údaje pravdivě.
 5. Uživatelé nejsou oprávněni umísťovat na emovio.cz vlastní obsah s výjimkou případů, kdy toto Provozovatel výslovně umožní (diskuse, soutěže). V takovém případě jsou Uživatelé povinni respektovat pravidla pro umísťování vlastního obsahu na emovio.cz stanovená Provozovatelem. Uživatel je oprávněn takto umístit na emovio.cz pouze takový obsah, který neporušuje práva třetích stran (zejména autorské právo a právo na ochranu osobnosti či právo na ochranu dobré pověsti právnické osoby). Provozovatel není povinen takto umístěný obsah zálohovat a je oprávněn ho kdykoli bez předchozího upozornění a bez náhrady smazat.
 6. Uživatelé nejsou oprávněni obcházet či narušovat softwarovou ochranu emovio.cz a narušovat provoz emovio.cz zejména zasíláním automaticky generovaných nevyžádaných sdělení či automaticky generovaných přístupů na emovio.cz.

5. Ochrana autorského práva

 1. Materiály publikované na emovio.cz mají zpravidla charakter autorského díla a jako takové podléhají ochraně v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon).
 2. Uživatelé jsou oprávněni užívat autorská díla publikovaná na emovio.cz pouze pro svou vlastní potřebu. Zveřejňování nebo rozšiřování obsahu emovio.cz, či jakékoli jeho části je zakázáno. Úprava a pozměňování obsahu emovio.czcči jakékoli jeho části jsou rovněž zakázány. Uživatelé jsou oprávněni ukládat či kopírovat jednotlivé položky obsahu emovio.cz pouze pro osobní účely.
 3. Užití autorských děl publikovaných na emovio.cz v hromadných sdělovacích prostředcích včetně užití pro zpravodajské účely je zakázáno s výjimkou případů, kdy dá Provozovatel k takovému užití souhlas.
 4. V případě, že Uživatel umístí na emovio.cz obsah v souladu s čl. IV, odst. 6 nebo pokud poskytne Provozovateli prostřednictvím emovio.cz z obrazový, zvukový, textový nebo audiovizuální materiál, uděluje tím Uživatel Provozovateli licenci k užití takového obsahu resp. materiálu, pokud tento materiál splňuje znaky autorského díla, nebo je jinak chráněn autorským zákonem, k jeho publikaci na emovio.cz a uděluje Provozovateli právo spojit tento materiál s jiným dílem či materiálem a upravit ho pro účely jeho publikace. Uživatel je povinen poskytnout Provozovateli resp. umístit na emovio.cz pouze takový obsah či materiál, ve vztahu ke kterému je oprávněn poskytnout Provozovateli práva uvedená v tomto odstavci. V případě porušení této povinnosti odpovídá Uživatel Provozovateli za škodu.

6. Ostatní ustanovení

 1. Provozovatel je oprávněn měnit tyto Všeobecné podmínky pro užívání emovio.cz Informaci o takovéto změně bude publikovat na emovio.cz nejpozději 30 dnů před nabytím účinnosti změny.
 2. Provozovatel je oprávněn kdykoli přerušit či ukončit provoz emovio.cz, jejich jednotlivých sekcí resp. částí, a poskytování služeb jejich prostřednictvím.
 3. Provozovatel provozuje emovio.cz na základě vlastního rozhodnutí a v jím stanovené podobě a rozsahu funkčnosti. Provozovatel konstatuje, že navzdory péči, kterou věnuje Internetovým stránkám a zabezpečení jejich provozu, nelze vyloučit jejich dočasnou, částečnou nebo úplnou, nefunkčnost. Takováto nefunkčnost bez ohledu na její rozsah a dobu trvání nezakládá nárok Uživatelů či třetích stran na náhradu škody.
 4. V případě, že emovio.cz obsahují odkaz na jiné internetové stránky, neodpovídá Provozovatel za jejich funkčnost.
Tyto všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 01.04.2021.